Filemon Lagman
Theses [en]

Tesis 1: Hinggil sa Pagtatatag ng Bagong Proletaryong Rebolusyonaryong Partido sa Pilipinas

1. Imposibleng magtagumpay ang proletaryong rebolusyon kung walang proletaryong rebolusyonaryong partido sa unahan nito.

Ito ang kahulugan ng Leninistang konsepto ng proletaryong taliba. Sa unahan ng kilusan ng uring manggagawa ay nariyan ang isang rebolusyonaryong partido na ang pangunahing tungkulin ay hanapin ang tamang landas ng pagsulong at tiyakin ang ultimong tagumpay ng proletaryado sa kaparaanan ng tunggalian ng uri.

Ang talibang organisasyong ito ay proletaryo ang makauring pananaw, rebolusyonaryo ang pamamaraan at organisado bilang partido ng uring manggagawa.

2. Bilang taliba, dapat maakit at matipon sa partidong ito ang pinakamahuhusay at pinakamagigiting na elemento ng uring manggagawa at iba pang mga rebolusyonaryong ganap na yumayakap sa simulain ng proletaryado, sa pakikibaka laban sa kapitalismo at para sa sosyalismo.

Ang pag-unlad nito bilang taliba ng proletaryado ay isang mahabang proseso ng pagtitipon, pagpaparami at pagpapanday ng mga rebolusyonaryong lider, kadre at kasapi. Upang mabuo ang lubos na kumpyansa ng masa na ito nga’y karapat-dapat tawaging tunay na taliba ng anakpawis at kumpyansa sa kapasidad nitong ipagwagi ang pakikibaka’t gapiin ang mga kaaway, kailangang makalamang ang partidong ito — hindi lang sa batayan ng katumpakan ng simulain at katapatan sa pakikibaka — kundi sa mismong kaalaman, kasanayan at kahusayan sa syensya at sining ng pagrerebolusyon.

...